Investering af dine VSO-midler

Mange selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, er ikke bekendte med de investeringsmuligheder, som findes.

Desuden er der mulighed for at optimere sin formue som selvstændig betragteligt, hvis man har øje for at placere opsparede overskud i rette aktiver, herunder investeringsejendomme, akkumulerende investeringsprodukter samt pensionsløsninger.

Denne artikel sætter primært fokus på, hvad selvstændige erhvervsdrivende i virksomhedsordningen har mulighed for at investere i ud over investerings- og udlejningsejendomme, hvor de opsparede VSO-midler oftest placeres. Desuden redegøres for beskatningen samt forhold, som man skal være særligt opmærksom på.

Investering af opsparet overskud i virksomhedsordningen (VSO)

Når selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, har de mulighed for at opspare det overskud, som ikke hæves ud til privatøkonomien.

Det opsparede overskud beskattes med en foreløbig a conto virksomhedsskat på 22%

Forsimplet eksempel:

År 2022
Overskud fra virksomhed 1.000.000 kr.
Hævninger (topskattegrænsen)-600.543 kr.
A conto virksomhedsskat 22%-87.881 kr.
Hævninger i alt i VSO -688.424 kr.
Opsparet overskud311.576 kr.

Hvis overskuddet ikke anvendes til fx gældsafvikling eller øvrige ikke fradragsberettigede udgifter oppebæres 311.576 kr. i frie midler i virksomhedsordningen, som for langt de flestes vedkommende vil blive ”spist op” af inflation og negative indlånsrenter.

Derfor bør man overveje sine muligheder for at placere de opsparede VSO-midler i formueaktiver, der kan generere en løbende forrentning – særligt hvis man har mere end 5 år til pensionsalderen.

Hvis man har mindre end 5 år til sin påtænkte pension, bør man overveje, om midlerne er bedst placeret i en mindre volatil pensionsløsning med lavere risiko.

Hvad kan jeg investere i, når jeg bruger virksomhedsordningen?

Som nævnte indledningsvis investerer mange selvstændige i fast ejendom, som benyttes til udlejning. Men hvis man allerede har placeret opsparede VSO-midler i udlejningsejendom, kan det være fornuftigt at sprede investeringen til andre aktiver.

Hos IVB ser vi – foruden fast ejendom – ofte investeringer i:

  • Akkumulerende investeringsforeninger, investeringsfonde og kapitalforeninger
  • Exchange Traded Funds (ETF’ere) kvalificeret som investeringsselskaber
  • Visse ejendomsprojekter (akkumulerende)
  • Investeringer i solenergi (akkumulerende)

Det kan være fornuftigt at sprede sine VSO-investeringer i flere forskellige investeringsprodukter, så man har flere ”heste at spille på”, men det afhænger i særlig grad af den selvstændiges individuelle risikoprofil, hvad der er mest optimalt at gøre.

Det skal du være opmærksom på, når du investerer opsparet overskud i VSO

Det er vigtigt at have for øje, at man IKKE kan investere opsparede midler i enkeltaktier, unoterede aktier og aktiebaserede fonde, medmindre overskuddet/pengene først indbetales på en §53A-pensionsopsparing (kapitalforsikring).

Hvis man fx investerer i enkeltaktier direkte fra sin VSO-konto, vil investeringen blive anset for en hævning i virksomhedsordningen, hvilket betyder, at der indtræder fuld beskatning i den personlige indkomst af hævningen. Dette kan være en ugunstig økonomisk manøvre.

Man kan som selvstændig gøre klogt i at alliere sig med en skattefagkyndig, der har solid erfaring med reglerne i virksomhedsskatteloven samt den praktiske og regnskabsmæssige håndtering af virksomhedsordningen, så man ikke risikerer at blive fuldt ud beskattet i forbindelse med sine VSO-investeringer. Desuden bør rådgiveren besidde et godt kendskab til investeringer og finans.

Hvordan beskattes investeringer i VSO?

Afkastet fra investeringer indeholdt i virksomhedsordningen beskattes (slutteligt) som personlig indkomst hos den selvstændige. Personlig indkomst beskattes med op til ca. 56%, hvorimod aktieindkomst beskattes lempeligere med maksimalt 42%, hvorfor nogle selvstændige desuden også er tilbøjelige til at hæve årets overskud fra virksomhed og lade sig fuldt ud beskatte heraf for derefter at investere midlerne (efter personskat) i et privat aktiedepot eller i obligationer.

Fordele og ulemper ved at investere i VSO

Der eksisterer ofte en likviditetsmæssig fordel i at investere midlerne direkte i virksomhedsordningen, da det løbende afkast blot igen kan opspares og beskattes foreløbigt med kun 22% a conto virksomhedsskat.

Med andre ord kan nogle selvstændige dermed hurtigere rulle ”investeringssnebolden” større, da der ikke først skal betales fuld (top)skat af overskuddet, før det investeres.

Ulempen ved at investere i VSO er, at investeringsmuligheder – på trods af en klar udvidelse og forbedring heraf de senere år – stadig er begrænsede sammenholdt med investeringsmulighederne i privat regi eller via et holdingselskab.

Der bør altid foretages en konkret vurdering af, hvordan VSO-midlerne eventuelt skal investeres i virksomhedsordningen, eller om man har mere nytte af midlerne i form af afdrag på privat gæld eller investeringer i realisationsbeskattede enkeltaktier i et privat aktiedepot.

Vi er eksperter i beskatning og investeringer i virksomhedsordningen

Hos IVB er vi specialiserede i rådgivning om VSO og den skattemæssige håndtering af investeringer af VSO-midler. Vi har desuden er godt netværk blandt investeringsrådgivere og bankfolk, som vi kan trække på i forhold til sparring om akkumulerende investeringsprodukter og deslige.