Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen (VSO) er en beskatningsmodel, som aktivt kan tilvælges og anvendes af selvstændig erhvervsdrivende, der driver deres virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller kommanditselskab. Det kræver dog dyb faglig indsigt i skatteretten og virksomhedsskatteloven for at kunne navigere korrekt og optimalt i virksomhedsordningen – ellers risikerer man at disponere til ugunst for sig selv, og det kan have særdeles utilsigtede skattemæssige konsekvenser, hvis VSO håndteres forkert.

Helt generelt giver virksomhedsordningen selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at oppebære samme skattemæssige fordele som selskaber, hvor der gives fuldt rentefradrag, og hvor den selvstændiges overskud foreløbigt beskattes med kun 22% svarende til selskabsskattesatsen. Det er dermed fejlagtigt at have den opfattelse, at selvstændige enkeltmandsvirksomheder skal beskattes af hele overskuddet med topskat til følge. Dette kan den selvstændige selv styre, da den selvstændige udelukkende beskattes fuldt ud af de faktiske hævninger fra virksomheden, som overgår til privatøkonomien med fradrag for visse pensionsindbetalinger.

Fordele ved at anvende virksomhedsordningen

Fordelene ved at anvende VSO kan opstilles således

  • Du opnår fuld fradragsværdi for renteudgifter i den personlige indkomst
  • Du beskattes kun fuldt ud af den indkomst, som du faktisk hæver
  • Du har mulighed for at udjævne beskatning af svingede indkomster (carry-back)
  • Du kan investere opsparede og foreløbigt lavt beskattede overskud i udlejningsejendomme, akkumulerede investeringsprodukter og pensionsløsninger
  • Du opnår gode likviditetsmæssige fordele i modsætningen til kapitalafkastordningen og de almindelige personskatteregler

Den eneste ulempe ved at anvende virksomhedsordningen er, at det kræver bistand fra en skatterevisor eller skattejurist at udarbejde fyldestgørende skatteregnskab og selvangivelse. Dette opvejes dog af de skattemæssige fordele.

Hvem benytter typisk virksomhedsordningen?

Alle selvstændig erhvervsdrivende kan benytte virksomhedsordningen, men ofte er det en forudsætning, at virksomheden generer et vis overskud til ejeren, der b.la. overstiger topskattegrænsen, hvis VSO skal udløse sit fulde potentiale.

Selvstændige inden for det liberale erhverv, herunder konsulenter, advokater, læger, tandlæger, psykologer mv., vil ofte benytte virksomhedsordningen som beskatningsmodel, således overskud ikke skal brandbeskattes med det samme men i stedet opspares og geninvesteres i virksomheden eller andre investeringer. Virksomhedsordningen benyttes også ofte af kommanditister i anlægsprojekter så som solcelle- eller vindmølleparker samt større ejendomsprojekter, medmindre aktiviteten er omfattet af anpartsreglerne.

Vi er specialister i VSO og skatteregnskab

En af vores spidskompetencer er rådgivning indenfor virksomhedsskatteloven, hvorfor vi har indgående kendskab til de skattemæssige mekanismer, som virksomhedsordningen består af. Du kan som selvstændigt erhvervsdrivende trygt lade os håndtere din drift i virksomhedsordningen. Kontakt os her for en uforpligtende snak.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver