Aktiegevinster og kursgevinster

Der er en stigende tendens til, at vores opsparede midler bliver investeret i værdipapirer, da vi ikke ønsker at have vores penge stående i bankerne i det negative rentemiljø. Det gælder både i privatregi, men i høj grad også i landets virksomheder. Har du investeret din opsparing i aktier, obligationer eller for den sags skyld i kryptovaluta, er det vigtig at du også har det skattemæssige aspekt for øje, da skatten i høj grad påvirker dit afkast.

Der findes adskillige skattemiljøer inden for investeringsverdenen, der har forskellige regler for beskatningen og forskellige skattesatser, hvorfor placeringen i disse skattemiljøer bør indtænkes i din investeringsstrategi.

Hos IVB har vi stor erfaring med rådgivning indenfor de skattemæssige aspekter af aktiegevinster og kursgevinster, hvad enten investeringen foretages i privat regi eller gennem din virksomhed.

Skat ved salg af værdipapirer

Det er vores erfaring, at det kan være svært at navigere rundt i de forskellige skatteregler, idet du både kan blive beskattet af årets værdireguleringer (kaldes lagerprincippet) eller først ved salg af dine værdipapirer (kaldes realisationsprincippet). Samtidig er der også forskel på hvilke indkomstkategorier dine afkast på investeringerne er omfattet af og dermed også forskellige skattesatser.

Står du overfor et salg af dine værdipapirer, hvad enten der er tale om aktier, investeringsforeninger, optioner eller lignende værdipapirer, kan vi være behjælpelig med at opgøre dine afkast. Ofte vil det være en god ide at få opgjort sine afkast eller optimeret ved salg af tabsgivende investeringer inden årsskiftet, da dette giver dig mulighed for at indbetale en eventuel restskat inden årsskiftet. Derved undgår du, at der skal afregnes renter til skattemyndighederne af din restskat.

Har du behov for en gennemgang af registreringerne af dine værdipapirer hos Skattestyrelsen eller indberetning af dine anskaffelses- eller afståelsessummer, er det ligeledes en opgave vi kan klare for dig.

Medarbejderaktier og aktieløn

Vi oplever også, at både danske og udenlandske virksomheder aflønner deres medarbejder med medarbejderaktier eller medarbejderoptioner, da dette er et godt værktøj til at fastholde de medarbejdere, som er uundværlig for virksomhederne.

Medarbejderaktier eller aktieløn, der også anvendes som begreb for medarbejderaktier, er en kompleks størrelse, idet der findes forskellige skatteregler som dit incitamentsprogram kan være omfattet af. Det er desværre heller ikke altid, at din arbejdsgiver får indberettet de tildelte medarbejderaktier eller medarbejderoptioner korrekt til Skattestyrelsen.

Dine tildelte medarbejderaktier kan være omfattet af regler der betyder, at tildelingen beskattes på erhvervelsestidspunktet, udnyttelsestidspunktet eller salgstidspunktet, og det er dig som skatteyder, der har ansvaret for at medarbejderaktierne beskattes korrekt.

Hos IVB kan vi hjælpe dig med at gennemgå dit incitaments program, fastlægge beskatningsreglerne for netop dine medarbejderaktier og sørge for korrekte registreringer hos Skattestyrelsen.

Få mere ud af din opsparing

Vil du have mere ud af din opsparing, kan du tage os med på råd, så vi sammen kan optimere dine investeringer skattemæssigt. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver