Dødsboskat og bobehandling

Når vi mister vores nære og står midt i sorgen, følger der desværre også mange praktiske gøremål foruden planlægning af begravelsen eller bisættelsen. Forholdene omkring dødsboskat og bobehandling er en kompleks opgave at løse, og det kan for mange arvinger desuden virke som en uoverskuelig byrde oveni alt det andet, man skal forholde sig til.

I forbindelse med bobehandlingen og udarbejdelsen af dødsboselvangivelsen opstår ofte en lang række spørgsmål, som de efterladte kan have behov for at drøfte med en rådgiver.

Hos IVB tilbyder vi at hjælpe dig godt igennem behandlingen af dødsboet. Det kan være i form af sparring omkring de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med behandlingen af boet, men vi overtager også gerne hele bobehandlingen for dig, så du kan bruge din energi på at bearbejde sorgen i stedet for på de praktiske forhold omkring skat, jura og økonomi.

Privat skifte af dødsbo og dødsboskat

Hvis du har valgt at boet efter din nære skal overgå til privat skifte, er det dig som arving, der har ansvaret for at få boet skiftet. Herunder hører at udarbejde åbningsstatus, sørge for betaling af afdødes gæld, afhænde aktiver, udarbejde boopgørelse samt at fordele værdierne i boet mellem arvingerne. Det kan være en omfattende opgave at stå alene med som pårørende, og derfor hjælper vi dig gerne igennem processen.

Ønsker du eller I som arvinger, at få boet udleveret til privat skifte, skal I anmode skifteretten herom og samtidig opfylde følgende betingelser:

 • Alle arvinger skal være enige om at skifte boet ved et privat skifte
 • Boet skal være solvent for at boet kan udleveres til privat skifte
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent
 • Mindst en af arvingerne skal være bosat i Danmark
 • Der må ikke være afgørende hensyn der taler mod et privat skifte
 • Afdøde må ikke have udelukket at boet udleveres til privat skifte i sit testamente.

Opfyldes ovenstående betingelser, vil I få udleveret boet til privat skifte og i den forbindelse skal I udpege en kontaktperson, der står for dialogen med de offentlige myndigheder. Det kan både være en af arvingerne, men det kan også være os hos IVB, hvis vi skal varetage bobehandlingen for jer.

Hvornår er dødsboet skattepligtigt?

I dødsboer er der fastsat en grænse for, hvornår boet er skattepligtig af de værdier, der er i boet. Det betyder for rigtig mange boer, at man undgår betaling af skat af aktiver, som ellers havde været skattepligtige, hvis de var afstået i levende live. Netop derfor er det også vigtigt, at I som arvinger får undersøgt om boet er skattepligtigt, inden I fortsætter bobehandlingen og eventuelt får undersøgt, om boet kan gøres skattefrit, hvis det er lige på grænsen til at være et skattefrit dødsbo.

De skattepligtige dødsboer er de boer hvor enten:

 • Boets samlede aktiver overstiger 3.272.500 kr. (2024-niveau) – heri medregnes dog ikke værdien af afdødes bolig, forudsat at arvingerne overtager boligen, eller
 • Boets nettoformue overstiger 3.272.500 kr. (2024-niveau)

Hvis blot en af grænserne er overskredet betyder det, at boet er skattepligtigt, hvorfor boet i tillæg til boopgørelsen også skal opgøre den skattepligtige indkomst og indsende selvangivelse for boet til Skattestyrelsen.

Selvom boet er skattepligtigt, er det fortsat kun de indkomster i boet, der var skattepligtige ved afståelse i levende live, som nu er skattepligtige i dødsboet. Det betyder eksempelvis, at det parcelhus, som afdøde beboede inden dødsfaldet, fortsat kan være omfattet af ”parcelhusreglen”, og dermed vil fortjenesten være skattefri.

Hvorvidt boet er skattepligtigt eller skattefritaget har ingen indflydelse på beregningen af arveafgift, men alene beregning af skatten af de skattepligtige fortjenester, der beskattes med en flad dødsboskat på 50%. Undtaget herfra er dog fortjenester på værdipapirer der beskattes som aktieindkomst og beskattes med henholdsvis 27% og 42% efter de samme progressionsgrænser, som gælder for salg af værdipapirer i levende live.

Skal vi opgøre dit skattepligtige dødsbo?

Hos IVB er vi specialiserede i særligt de dødsboer, der er skattepligtige. Vores rådgivning i forbindelse med dødsboskat og bobehandling efter din nære omfatter følgende:

 • Vejledning i forhold til valg af skifteform
 • Assistance til at skabe overblikket over formuen i dødsboet
 • Salg af og udlægning af aktiver
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Vurdering af skattepligt
 • Valg af skæringsdag
 • Udarbejde boopgørelse og selvangivelse for boet
 • Beregne boafgift
 • Opgøre skattepligtige fortjenester på ejendomme, aktier mv.
 • Indberetning til Skattestyrelsen

Tag kontakt til os så tidligt i processen som muligt, så vi sammen kan lave en plan for behandlingen af boet efter din nære.

Alt du skal vide om dødsboskat er nu samlet på www.dødsboskat.dk

Som eksperter i dødsboskat hjælper vi med at håndtere din arv med den størst mulige skatte- og afgiftsbesparelse – og nu har vi lavet en hel hjemmeside udelukkende om dødsboskat.

Den hedder www.dødsboskat.dk.

Her finder du alt, du skal vide om boopgørelse, valg af skæringsdag og arveoptimering. Og du kan naturligvis også blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe dig trygt gennem bobehandlingens faser.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver