Erhvervsbeskatning

Hvis du driver selvstændig erhvervsvirksomhed, skal du udarbejde en skattemæssig indkomstopgørelse, der danner grundlag for beregning af din indkomstskat. Selvstændig erhvervsvirksomhed er karakteriseret ved, at du for egen regning og risiko driver virksomhed med det formål at opnå et økonomisk overskud. Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed dækker normalvis over en fysisk persons erhvervsvirksomhed, der ikke drives i selskabsform (ApS eller A/S).

Erhvervsmæssig virksomhed skal afgrænses over for lønmodtagere, honorarmodtagere, hobbyvirksomhed og spekulation. I nogle tilfælde kan denne sondring være svær at foretage – selv for en skattefagkyndig. Hos IVB har vi stor erfaring med at foretage denne sondring.

Driver du erhvervsmæssig virksomhed, skal du hvert år som minimum indrapportere dit nettoresultat. Dette er en opgørelse over virksomhedens skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter i henhold til statsskattelovens regler. Hvis din omsætning overstiger 300.000 kr., skal der indberettes supplerende oplysninger til det skatteregnskab, som du, din skatterevisor eller din skattejurist har udarbejdet.

Udlejningsvirksomhed, herunder fx udlejning af en lejlighed, kan som hovedregel betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, hvorved du skal opgøre og indrapportere dit skattemæssige nettoresultat. Det skattemæssige nettoresultat kan opgøres efter tre beskatningsmodeller, som er henholdsvis de almindelige personskatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Virksomhedsordningen (VSO)

Virksomhedsordningen er en beskatningsmodel, som selvstændige erhvervsdrivende kan anvende, hvis privatøkonomien og virksomhedens økonomi holdes adskilt – dels på separate bankkonti, via bogføring samt skatteregnskab, der opfylder kravene i virksomhedsskatteloven.

Hvis du anvender virksomhedsordningen eller påtænker at avende virksomhedsordningen, skal du være opmærksom på, at bogføringen og skatteregnskabet skal indeholde en række specifikke oplysninger. Hvis skatteregnskabet ikke indeholder disse oplysninger, risikerer du, at Skattestyrelsen tilsidesætter din mulighed for at anvende virksomhedsordningen. Overordnet skal virksomhedsordningen anses som en mulighed for, at selvstændig erhvervsdrivende kan oppebære samme skattemæssige muligheder som selskaber, hvor der opnås fuldt fradrag for renteudgifter, og hvor overskud (der ikke hæves/udloddes til privat) kun beskattes med 22% skat.

Frist for indberetning til Skattestyrelsen for erhvervsmæssig virksomhed

Fristen for at indberette oplysninger for erhvervsmæssig virksomhed er 1. juli, også selvom din erhvervsmæssig virksomhed alene omfatter udlejning af en bolig, du ikke selv bor i (helårsudlejning). Det er vigtigt at have for øje, at såfremt du ikke indberetter din skattepligtige indkomst inden friste, risikerer du en bøde, og at Skattestyrelsen på eget initiativ fastsætter dit resultat efter et skøn.

Vi rådgiver om erhvervsbeskatning, VSO og erhvervsmæssig virksomhed

Tag kontakt til en af vores erfarne skattejurister, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din erhvervsbeskatning. Vi kan blandt andet hjælpe med at lægge en plan for det skattemæssige administrationsarbejde. Dette er du ifølge lovgivningen forpligtet til at have styr på, hvis du driver erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis du anvender, eller ønsker at anvende, virksomhedsordningen for din erhvervsmæssige virksomhed, bør du altid søge rådgivning og bistand hos en skatterevisor eller skattejurist, der uddannet specifikt i virksomhedsskattelovens regler.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver