Beskatning af fast ejendom

Fast ejendom er et stort område inden for skatteretten, og det kan være uhyre svært at navigere rundt i de mange love, der regulerer beskatning af fast ejendom.

Hos IVB har vi stor erfaring og ekspertise med rådgivning om beskatning af fast ejendom, hvad enten det er rådgivning om løbende indtægter og udgifter på fast ejendom, rådgivning om fortjeneste eller tab på fast ejendom, rådgivning om beregning af grundskyld eller rådgivning om ejendomsværdiskat.

Løbende indtægter fra fast ejendom

Løbende indtægter fra fast ejendom kan fx være indtægter fra udlejning og bortforpagtning såvel som beskatning af fri bolig. Hvis du har løbende indtægter og udgifter, skal du udarbejde en skattemæssige indkomstopgørelse samt indrapportere til skattemyndighederne inden for gældende frister.

Beskatning af løbende indtægter fra fast ejendom opgøres og fastlægges ud fra forskellige love og regelsæt alt efter, hvordan den faktiske anvendelse af din faste ejendom finder sted. Du skal være opmærksom på, at fristerne for indrapportering til Skattestyrelsen afhænger af, hvilket regelsæt din faste ejendom beskattes efter.

Fortjeneste på fast ejendom og ejendomsavanceskat

Fortjeneste på fast ejendom er som hovedregel skattepligtig indkomst, såvel som tab på fast ejendom er fradragsberettiget.

Hvis du er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, sker beskatningen af fortjenesten efter reglerne i statsskatteloven, hvorefter indkomsten vil være personlig indkomst. Tab modregnes direkte i den skattepligtige indkomst.

Hvis du ikke er næringsdrivende, beskattes fortjenester på fast ejendom i henhold til bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven, som indeholder opgørelsesmetoder og beregningsprincipper, som du skal være særligt opmærksom på, herunder:

  • Principper for kontantomregning og pristalsregulering
  • Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum
  • Tillæg til skattemæssig anskaffelsessum
  • Opgørelse af skattemæssig salgssum
  • Fradrag i skattemæssig salgssum
  • Ejertidsnedslag
  • Kildeartsbegrænset tab og genanbringelse

Hos IVB kan vi udarbejde en ejendomsavanceopgørelse for dig, hvor vi estimerer den samlede slutskat samt udarbejder en provenuopgørelse, hvor der er taget højde for det skattemæssige. Vi assisterer også med selve indrapportering af fortjenester og tab på fast ejendom.

Skattefrit salg af bolig og fritidshus

Hvis din ejendom har tjent til bolig for dig i din ejertid, kan du sælge ejendommen skattefrit. Reglen omtales typisk ”Parcelhusreglen”. Der findes ligeledes en regel om skattefrihed ved salg af sommerhuse kaldet ”Sommerhusreglen”, hvor det er et krav, at ejendommen har tjent til fritidsformål i ejertiden.

Hvornår en ejendom har tjent til bolig eller fritidsformål afgøres typisk på baggrund af en konkret vurdering foretaget af skattemyndighederne eller en skattefagkyndig jurist. Ud over, at ejendommen skal have tjent til bolig eller fritidsformål, findes også en række øvrige betingelser, som skal opfyldes, før salget kan ske skattefrit.

Beskatning af fast ejendom i udlandet

Hvis du bor i Danmark og ejer fast ejendom i udlandet, skal du være opmærksom på, at Danmark har mulighed for at beskatte dig både af løbende lejeindtægter samt af ejendomsværdien. Ofte vil der være mulighed for at modregne eventuelle udenlandske betalte skatter, men det ændrer ikke på, at du skal oplyse om din udenlandske ejendom til de danske skattemyndigheder.

Vi kan være behjælpelige med at opgøre indkomsten og ejendomsværdien for din udenlandske ejendom samt at indberette oplysningerne.

Lad IVB rådgive dig om beskatning af fast ejendom

Hos IVB er vi specialister i beskatning af fast ejendom. Du vil kunne søge kompetent sparring hos vores skattejurister, der yder rådgivning om skat af fast ejendom på højeste faglige niveau. Kontakt os her.

Lad os kontakte dig

Mød din rådgiver